VĐVQG là gì? Nghĩa của từ vđvqg

VĐVQG là gì?

VĐVQG“Vận động viên Quốc gia” trong tiếng Việt.

VĐVQG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VĐVQG“Vận động viên Quốc gia”.

Vận động viên Quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của VĐVQG

VĐVQG có nghĩa “Vận động viên Quốc gia” trong tiếng Việt.