VE là gì? Nghĩa của từ ve

VE là gì?

VE“Venezuela” trong tiếng Anh.

VE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VE“Venezuela”.

Venezuela: Venezuela.
mã quốc gia FIPS 10-4, mã ISO 3166.

Một số kiểu VE viết tắt khác:

Venda language: Ngôn ngữ Venda.
mã ISO 639-1: ve.

Giải thích ý nghĩa của VE

VE có nghĩa “Venezuela”, dịch sang tiếng Việt là “Venezuela”.