VERDI là gì? Nghĩa của từ verdi

VERDI là gì?

VERDI“Vittorio Emanuele Re D'Italia” trong tiếng Anh.

VERDI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VERDI“Vittorio Emanuele Re D'Italia”.

Vittorio Emanuele Re D'Italia: Vittorio Emanuele Re D'Italia.
Victor Emmanuel, Vua nước Ý.

Giải thích ý nghĩa của VERDI

VERDI có nghĩa “Vittorio Emanuele Re D'Italia”, dịch sang tiếng Việt là “Vittorio Emanuele Re D'Italia”.