VFD là gì? Nghĩa của từ vfd

VFD là gì?

VFD“Vacuum fluorescent display” trong tiếng Anh.

VFD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VFD“Vacuum fluorescent display”.

Vacuum fluorescent display: Màn hình huỳnh quang chân không.
một thiết bị hiển thị trên thiết bị điện tử tiêu dùng.

Giải thích ý nghĩa của VFD

VFD có nghĩa “Vacuum fluorescent display”, dịch sang tiếng Việt là “Màn hình huỳnh quang chân không”.