VFL là gì? Nghĩa của từ vfl

VFL là gì?

VFL“Victorian Football League” trong tiếng Anh.

VFL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VFL“Victorian Football League”.

Victorian Football League: Liên đoàn bóng đá Victoria.

Giải thích ý nghĩa của VFL

VFL có nghĩa “Victorian Football League”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn bóng đá Victoria”.