VFR là gì? Nghĩa của từ vfr

VFR là gì?

VFR“Visual Flight Rules” trong tiếng Anh.

VFR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VFR“Visual Flight Rules”.

Visual Flight Rules: Quy tắc chuyến bay trực quan.

Giải thích ý nghĩa của VFR

VFR có nghĩa “Visual Flight Rules”, dịch sang tiếng Việt là “Quy tắc chuyến bay trực quan”.