VFT là gì? Nghĩa của từ vft

VFT là gì?

VFT“Virtual Function Table” trong tiếng Anh.

VFT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VFT“Virtual Function Table”.

Virtual Function Table: Bảng chức năng ảo.

Giải thích ý nghĩa của VFT

VFT có nghĩa “Virtual Function Table”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng chức năng ảo”.