VFW là gì? Nghĩa của từ vfw

VFW là gì?

VFW“Veterans of Foreign Wars” trong tiếng Anh.

VFW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VFW“Veterans of Foreign Wars”.

Veterans of Foreign Wars: Cựu chiến binh của các cuộc chiến tranh nước ngoài.

Giải thích ý nghĩa của VFW

VFW có nghĩa “Veterans of Foreign Wars”, dịch sang tiếng Việt là “Cựu chiến binh của các cuộc chiến tranh nước ngoài”.