VGB là gì? Nghĩa của từ vgb

VGB là gì?

VGB“British Virgin Islands” trong tiếng Anh.

VGB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VGB“British Virgin Islands”.

British Virgin Islands: Quần đảo Virgin thuộc Anh.
ISO 3166 bát quái.

Giải thích ý nghĩa của VGB

VGB có nghĩa “British Virgin Islands”, dịch sang tiếng Việt là “Quần đảo Virgin thuộc Anh”.