VH là gì? Nghĩa của từ vh

VH là gì?

VH“Văn hóa” trong tiếng Việt.

VH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VH“Văn hóa”.

Văn hóa.

Giải thích ý nghĩa của VH

VH có nghĩa “Văn hóa” trong tiếng Việt.