VHGDTTNNĐ là gì? Nghĩa của từ vhgdttnnđ

VHGDTTNNĐ là gì?

VHGDTTNNĐ“Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng” trong tiếng Việt.

VHGDTTNNĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VHGDTTNNĐ“Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng”.

Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.

Giải thích ý nghĩa của VHGDTTNNĐ

VHGDTTNNĐ có nghĩa “Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng” trong tiếng Việt.