VHM là gì? Nghĩa của từ vhm

VHM là gì?

VHM“Vector Helium Magnetometer” trong tiếng Anh.

VHM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VHM“Vector Helium Magnetometer”.

Vector Helium Magnetometer: Véc tơ Helium Magnetometer.

Một số kiểu VHM viết tắt khác:

Vendsyssel Historical Museum: Bảo tàng lịch sử Vendsyssel.

Virginia Holocaust Museum: Bảo tàng thảm sát Virginia.

Victorian Historical Magazine: Tạp chí Lịch sử Victoria.

Giải thích ý nghĩa của VHM

VHM có nghĩa “Vector Helium Magnetometer”, dịch sang tiếng Việt là “Véc tơ Helium Magnetometer”.