VHNT là gì? Nghĩa của từ vhnt

VHNT là gì?

VHNT“Văn học Nghệ thuật” trong tiếng Việt.

VHNT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VHNT“Văn học Nghệ thuật”.

Văn học Nghệ thuật.

Giải thích ý nghĩa của VHNT

VHNT có nghĩa “Văn học Nghệ thuật” trong tiếng Việt.