VIA là gì? Nghĩa của từ via

VIA là gì?

VIA“Virtual Interface Architecture” trong tiếng Anh.

VIA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VIA“Virtual Interface Architecture”.

Virtual Interface Architecture: Kiến trúc giao diện ảo.
Thuật ngữ liên quan đến lĩnh vực mạng máy tính.

Một số kiểu VIA viết tắt khác:

Versatile Interface Adapter: Bộ điều hợp giao diện đa năng.

Via: Thông qua, đi qua.

Virtual Interface Adapter: Bộ điều hợp giao diện ảo.

Values In Action: Giá trị trong hành động.

Giải thích ý nghĩa của VIA

VIA có nghĩa “Virtual Interface Architecture”, dịch sang tiếng Việt là “Kiến trúc giao diện ảo”.