VIABLE là gì? Nghĩa của từ viable

VIABLE là gì?

VIABLE“Vertical Installation Automation Baseline” trong tiếng Anh.

VIABLE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VIABLE“Vertical Installation Automation Baseline”.

Vertical Installation Automation Baseline: Đường cơ sở về tự động hóa cài đặt dọc.

Giải thích ý nghĩa của VIABLE

VIABLE có nghĩa “Vertical Installation Automation Baseline”, dịch sang tiếng Việt là “Đường cơ sở về tự động hóa cài đặt dọc”.