VIII là gì? Nghĩa của từ viii

VIII là gì?

VIII“8” trong tiếng Anh.

VIII là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VIII“8”.

8: 8.
bằng chữ số La Mã.

Giải thích ý nghĩa của VIII

VIII có nghĩa “8”, dịch sang tiếng Việt là “8”.