VIN là gì? Nghĩa của từ vin

VIN là gì?

VIN“Vehicle Identification Number” trong tiếng Anh.

VIN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VIN“Vehicle Identification Number”.

Vehicle Identification Number: Số nhận dạng phương tiện.
ISO 3779.

Giải thích ý nghĩa của VIN

VIN có nghĩa “Vehicle Identification Number”, dịch sang tiếng Việt là “Số nhận dạng phương tiện”.