VINCE là gì? Nghĩa của từ vince

VINCE là gì?

VINCE“Vendor Independent Network Control Entity” trong tiếng Anh.

VINCE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VINCE“Vendor Independent Network Control Entity”.

Vendor Independent Network Control Entity: Đơn vị kiểm soát mạng độc lập của nhà cung cấp.

Một số kiểu VINCE viết tắt khác:

Vincent.
Thường dùng để đặt tên người, và gọi tắt thành Vince.

Giải thích ý nghĩa của VINCE

VINCE có nghĩa “Vendor Independent Network Control Entity”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị kiểm soát mạng độc lập của nhà cung cấp”.