VIO là gì? Nghĩa của từ vio

VIO là gì?

VIO“Vehicles In Operation” trong tiếng Anh.

VIO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VIO“Vehicles In Operation”.

Vehicles In Operation: Phương tiện đang hoạt động.

Một số kiểu VIO viết tắt khác:

Venezuela Information Office: Văn phòng thông tin Venezuela.

Visual Inertial Odometry: Phép đo tỷ lệ quán tính trực quan.

Virtual I/O: I / O ảo.

Vehicle Inspection Officer: Cán bộ kiểm tra xe.

VMware Integrated OpenStack: OpenStack tích hợp VMware.

Giải thích ý nghĩa của VIO

VIO có nghĩa “Vehicles In Operation”, dịch sang tiếng Việt là “Phương tiện đang hoạt động”.