VIP là gì? Nghĩa của từ vip

VIP là gì?

VIP“Very Important Person” trong tiếng Anh.

VIP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VIP“Very Important Person”.

Very Important Person: Người rất quan trọng.

Giải thích ý nghĩa của VIP

VIP có nghĩa “Very Important Person”, dịch sang tiếng Việt là “Người rất quan trọng”.