VIT là gì? Nghĩa của từ vit

VIT là gì?

VIT“Vellore Institute of Technology” trong tiếng Anh.

VIT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VIT“Vellore Institute of Technology”.

Vellore Institute of Technology: Viện công nghệ Vellore.

Giải thích ý nghĩa của VIT

VIT có nghĩa “Vellore Institute of Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Viện công nghệ Vellore”.