VIVO là gì? Nghĩa của từ vivo

VIVO là gì?

VIVO“Video In Video Out” trong tiếng Anh.

VIVO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VIVO“Video In Video Out”.

Video In Video Out: Video trong video ra.

Giải thích ý nghĩa của VIVO

VIVO có nghĩa “Video In Video Out”, dịch sang tiếng Việt là “Video trong video ra”.