VKS là gì? Nghĩa của từ vks

VKS là gì?

VKS“Viện Kiểm sát” trong tiếng Việt.

VKS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VKS“Viện Kiểm sát”.

Viện Kiểm sát.

Giải thích ý nghĩa của VKS

VKS có nghĩa “Viện Kiểm sát” trong tiếng Việt.