VKSNDTC là gì? Nghĩa của từ vksndtc

VKSNDTC là gì?

VKSNDTC“Viện kiểm sát nhân dân tối cao” trong tiếng Việt.

VKSNDTC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VKSNDTC“Viện kiểm sát nhân dân tối cao”.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Giải thích ý nghĩa của VKSNDTC

VKSNDTC có nghĩa “Viện kiểm sát nhân dân tối cao” trong tiếng Việt.