VL là gì? Nghĩa của từ vl

VL là gì?

VL“Vật lý” trong tiếng Việt.

VL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VL“Vật lý”.

Vật lý.

Giải thích ý nghĩa của VL

VL có nghĩa “Vật lý” trong tiếng Việt.