VLAD là gì? Nghĩa của từ vlad

VLAD là gì?

VLAD“Vertical Line Array DIFAR” trong tiếng Anh.

VLAD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VLAD“Vertical Line Array DIFAR”.

Vertical Line Array DIFAR: DIFAR mảng dòng dọc.

Giải thích ý nghĩa của VLAD

VLAD có nghĩa “Vertical Line Array DIFAR”, dịch sang tiếng Việt là “DIFAR mảng dòng dọc”.