VLPFC là gì? Nghĩa của từ vlpfc

VLPFC là gì?

VLPFC“VentroLateral PreFrontal Cortex” trong tiếng Anh.

VLPFC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VLPFC“VentroLateral PreFrontal Cortex”.

VentroLateral PreFrontal Cortex: Vỏ não trước bên.

Giải thích ý nghĩa của VLPFC

VLPFC có nghĩa “VentroLateral PreFrontal Cortex”, dịch sang tiếng Việt là “Vỏ não trước bên”.