VLR là gì? Nghĩa của từ vlr

VLR là gì?

VLR“Visitor Location Register” trong tiếng Anh.

VLR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VLR“Visitor Location Register”.

Visitor Location Register: Đăng ký vị trí của khách truy cập.
Thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực mạng máy tính.

Một số kiểu VLR viết tắt khác:

Variable Lymphocyte Receptor: Biến đổi thụ thể tế bào lympho.

Giải thích ý nghĩa của VLR

VLR có nghĩa “Visitor Location Register”, dịch sang tiếng Việt là “Đăng ký vị trí của khách truy cập”.