VLTK là gì? Nghĩa của từ vltk

VLTK là gì?

VLTK“Võ Lâm Truyền Kỳ” trong tiếng Việt.

VLTK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VLTK“Võ Lâm Truyền Kỳ”.

Võ Lâm Truyền Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của VLTK

VLTK có nghĩa “Võ Lâm Truyền Kỳ” trong tiếng Việt.