VLXD là gì? Nghĩa của từ vlxd

VLXD là gì?

VLXD“Vật liệu xây dựng” trong tiếng Việt.

VLXD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VLXD“Vật liệu xây dựng”.

Vật liệu xây dựng.

Giải thích ý nghĩa của VLXD

VLXD có nghĩa “Vật liệu xây dựng” trong tiếng Việt.