VM là gì? Nghĩa của từ vm

VM là gì?

VM“Vietnam” trong tiếng Anh.

VM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VM“Vietnam”.

Vietnam: Việt Nam.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Giải thích ý nghĩa của VM

VM có nghĩa “Vietnam”, dịch sang tiếng Việt là “Việt Nam”.