VMU là gì? Nghĩa của từ vmu

VMU là gì?

VMU“Visual Memory Unit” trong tiếng Anh.

VMU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VMU“Visual Memory Unit”.

Visual Memory Unit: Bộ nhớ trực quan.

Một số kiểu VMU viết tắt khác:

Vytautas Magnus University: Đại học Vytautas Magnus.

Video Management Unit: Đơn vị quản lý video.

Giải thích ý nghĩa của VMU

VMU có nghĩa “Visual Memory Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ nhớ trực quan”.