VN là gì? Nghĩa của từ vn

VN là gì?

VN“Việt Nam” trong tiếng Việt, “Vietnam” trong tiếng Anh.

VN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VN“Việt Nam”, “Vietnam”.

Việt Nam.

Vietnam: Việt Nam.
mã ISO 3166.

Giải thích ý nghĩa của VN

VIỆT NGỮ.

VN có nghĩa “Việt Nam” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

VN có nghĩa “Vietnam”, dịch sang tiếng Việt là “Việt Nam”.