VND là gì? Nghĩa của từ vnd

VND là gì?

VND“Vietnamese đồng” trong tiếng Anh.

VND là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VND“Vietnamese đồng”.

Vietnamese đồng: Đồng Việt Nam.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của VND

VND có nghĩa “Vietnamese đồng”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng Việt Nam”.