VPCP là gì? Nghĩa của từ vpcp

VPCP là gì?

VPCP“Văn phòng Chính phủ” trong tiếng Việt.

VPCP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VPCP“Văn phòng Chính phủ”.

Văn phòng Chính phủ.

Giải thích ý nghĩa của VPCP

VPCP có nghĩa “Văn phòng Chính phủ” trong tiếng Việt.