VPĐD là gì? Nghĩa của từ vpđd

VPĐD là gì?

VPĐD“Văn phòng đại diện” trong tiếng Việt.

VPĐD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VPĐD“Văn phòng đại diện”.

Văn phòng đại diện.

Giải thích ý nghĩa của VPĐD

VPĐD có nghĩa “Văn phòng đại diện” trong tiếng Việt.