VPP là gì? Nghĩa của từ vpp

VPP là gì?

VPP“Vector Packet Processing” trong tiếng Anh.

VPP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VPP“Vector Packet Processing”.

Vector Packet Processing: Xử lý gói vector.

Một số kiểu VPP viết tắt khác:

Virtual Power Plant: Nhà máy điện ảo.

Verbal Plenary Preservation: Bảo tồn toàn thể bằng lời nói.

Voluntary Protection Programs: Các chương trình bảo vệ tự nguyện.

Voluntary Protection Program: Chương trình bảo vệ tự nguyện.

Veterans and People's Party: Cựu chiến binh và Đảng nhân dân.

Volunteer Political Party: Đảng chính trị tình nguyện.

Venture Philanthropy Partner: Đối tác từ thiện mạo hiểm.

Victoria Planning Provisions: Điều khoản Quy hoạch Victoria.

Volumetric Production Payment: Thanh toán sản xuất theo khối lượng.

Vanuatu Presidential Party: Đảng Tổng thống Vanuatu.

Velocity Prediction Program: Chương trình dự đoán vận tốc.

Vertex Positive Potential: Tiềm năng tích cực của đỉnh.

Volkswagen Pekan Plant: Nhà máy Volkswagen Pekan.

Variable Power Pool: Nhóm công suất biến đổi.

Valine-Proline-Proline.

Value Payable Posts: Bài viết có giá trị phải trả.

Vermont Progressive Party: Đảng Cấp tiến Vermont.

Giải thích ý nghĩa của VPP

VPP có nghĩa “Vector Packet Processing”, dịch sang tiếng Việt là “Xử lý gói vector”.