VQG là gì? Nghĩa của từ vqg

VQG là gì?

VQG“Vườn quốc gia” trong tiếng Việt.

VQG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VQG“Vườn quốc gia”.

Vườn quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của VQG

VQG có nghĩa “Vườn quốc gia” trong tiếng Việt.