VS là gì? Nghĩa của từ vs

VS là gì?

VS“Với” trong tiếng Việt, “Very Special” trong tiếng Anh.

VS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VS“Với”, “Very Special”.

Với.

Very Special: Rất đặc biệt.
loại rượu mạnh.

Một số kiểu VS viết tắt khác:

Vide supra: Vide supra.
tiếng Latinh, "xem ở trên".

Vệ sinh.

Giải thích ý nghĩa của VS

VIỆT NGỮ.

VS có nghĩa “Với” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

VS có nghĩa “Very Special”, dịch sang tiếng Việt là “Rất đặc biệt”.