VSR là gì? Nghĩa của từ vsr

VSR là gì?

VSR“Very Special Relativity” trong tiếng Anh.

VSR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VSR“Very Special Relativity”.

Very Special Relativity: Thuyết tương đối hẹp.

Giải thích ý nghĩa của VSR

VSR có nghĩa “Very Special Relativity”, dịch sang tiếng Việt là “Thuyết tương đối hẹp”.