VT là gì? Nghĩa của từ vt

VT là gì?

VT“Vũng Tàu” trong tiếng Việt, “Vatican City-State” trong tiếng Anh.

VT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VT“Vũng Tàu”, “Vatican City-State”.

Vũng Tàu.

Vatican City-State: Thành phố Vatican-Nhà nước.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Một số kiểu VT viết tắt khác:

Vermont: Vermont.
ký hiệu bưu chính.

Video tape: Băng video.

Virginia Tech: Công nghệ Virginia.

Viễn thông.

Vi tính.

Vũ trụ.

Giải thích ý nghĩa của VT

VIỆT NGỮ.

VT có nghĩa “Vũng Tàu” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

VT có nghĩa “Vatican City-State”, dịch sang tiếng Việt là “Thành phố Vatican-Nhà nước”.