VU là gì? Nghĩa của từ vu

VU là gì?

VU“Vanuatu” trong tiếng Anh.

VU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VU“Vanuatu”.

Vanuatu: Vanuatu.
mã ISO 3166.

Một số kiểu VU viết tắt khác:

Vedanta University: Đại học Vedanta.

Giải thích ý nghĩa của VU

VU có nghĩa “Vanuatu”, dịch sang tiếng Việt là “Vanuatu”.