VUB là gì? Nghĩa của từ vub

VUB là gì?

VUB“Vrije Universiteit Brussel” trong tiếng Anh.

VUB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VUB“Vrije Universiteit Brussel”.

Vrije Universiteit Brussel: Vrije Universiteit Brussel.
đại học Bỉ.

Giải thích ý nghĩa của VUB

VUB có nghĩa “Vrije Universiteit Brussel”, dịch sang tiếng Việt là “Vrije Universiteit Brussel”.