VUK là gì? Nghĩa của từ vuk

VUK là gì?

VUK“Value Up Kit” trong tiếng Anh.

VUK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VUK“Value Up Kit”.

Value Up Kit: Bộ nâng cấp giá trị.

Giải thích ý nghĩa của VUK

VUK có nghĩa “Value Up Kit”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ nâng cấp giá trị”.