VUS là gì? Nghĩa của từ vus

VUS là gì?

VUS“Variant of uncertain significance” trong tiếng Anh.

VUS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VUS“Variant of uncertain significance”.

Variant of uncertain significance: Biến thể có ý nghĩa không chắc chắn.
Thuật ngữ sử dụng trong thử nghiệm di truyền.

Một số kiểu VUS viết tắt khác:

Vietnam - USA Society English Centers: Trung tâm Anh ngữ hội Việt - Mỹ.

Giải thích ý nghĩa của VUS

VUS có nghĩa “Variant of uncertain significance”, dịch sang tiếng Việt là “Biến thể có ý nghĩa không chắc chắn”.