VUT là gì? Nghĩa của từ vut

VUT là gì?

VUT“Vanuatu” trong tiếng Anh.

VUT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VUT“Vanuatu”.

Vanuatu: Vanuatu.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của VUT

VUT có nghĩa “Vanuatu”, dịch sang tiếng Việt là “Vanuatu”.