VV&A là gì? Nghĩa của từ vv&a

VV&A là gì?

VV&A“Verification, Validation & Accreditation” trong tiếng Anh.

VV&A là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VV&A“Verification, Validation & Accreditation”.

Verification, Validation & Accreditation: Xác minh, Xác thực & Công nhận.

Giải thích ý nghĩa của VV&A

VV&A có nghĩa “Verification, Validation & Accreditation”, dịch sang tiếng Việt là “Xác minh, Xác thực & Công nhận”.