VVAF là gì? Nghĩa của từ vvaf

VVAF là gì?

VVAF“Vietnam Veterans of America Foundation” trong tiếng Anh.

VVAF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VVAF“Vietnam Veterans of America Foundation”.

Vietnam Veterans of America Foundation: Tổ chức Cựu chiến binh Hoa Kỳ Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của VVAF

VVAF có nghĩa “Vietnam Veterans of America Foundation”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức Cựu chiến binh Hoa Kỳ Việt Nam”.