VVIP là gì? Nghĩa của từ vvip

VVIP là gì?

VVIP“Very Very Important Person” trong tiếng Anh.

VVIP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VVIP“Very Very Important Person”.

Very Very Important Person: Người cực kỳ quan trọng.

Một số kiểu VVIP viết tắt khác:

Voter Verification and Information Programme: Chương trình thông tin và xác minh cử tri.

Giải thích ý nghĩa của VVIP

VVIP có nghĩa “Very Very Important Person”, dịch sang tiếng Việt là “Người cực kỳ quan trọng”.