VVM là gì? Nghĩa của từ vvm

VVM là gì?

VVM“Visual voicemail” trong tiếng Anh.

VVM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VVM“Visual voicemail”.

Visual voicemail: Thư thoại kèm theo hình ảnh.

Một số kiểu VVM viết tắt khác:

Vaccine Vial Monitor: Màn hình lọ vắc xin.

Village Voice Media.

Vietnam Veterans Memorial: Đài tưởng niệm Cựu chiến binh Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của VVM

VVM có nghĩa “Visual voicemail”, dịch sang tiếng Việt là “Thư thoại kèm theo hình ảnh”.